تفکر درباره ی مرگ 

روزی زیلو از کنفوسیوس فیلسوف بزرگ چینی که در قرن ششم قبل از مسیح زندگی میکرد پرسید:ایا می توانم از شما بپرسم که نظرتان راجع به مرگ چیست؟کنفوسیوس پاسخ داد: توانس بله شما می توانید اما هنوز معنای زندگی را نمی دانی پس برای جه سعی داری درباره ی مرگ بدانی؟ هنگامی که زندگی ات رو به اتمام بود به حقیقت در این باره بپرداز 


X