برگ اندیشه ای از انتونی میو s.j

سکوت اختیار کردن همیشهفقط به معنای دست از سخن کشیدن نیست بلکه اموزش و تمرینی مناسب برای شنیدن تما م چیزی هایی که در اطرافمان میگذرد می باشد درست همانند یک صدای جیغ مانند در یک ارکست در حال نواختن ویک استاد صرای ناموزون یک فوت را به راحتی تشخیص میدهد به همین ترتیب ما نیز نیاز مند تمرین دادن گوش هایمان هستیم تا قادر به شنیدن صدای خدا در میان هیاهوی مکاره ی زندگی باشیم

انسان مدرن امروزی سکوت را امری بسیار کسل کننده میداند او بی حرکت ماندن راسخت و دشوار میداند و همیشه مشتاق و هیجان زده است تا کاری انجام داده نصیحتی کرده یک کار سراپایی انجام داده وسر انجام نیز تبدیل به برده ی هیجان واضطرابش در انجام دادن کارها می شود


 


X