(( الو سلام))

الو سلام...بهشت خانه خدا؟و آن طرف فرشته ای جواب می دهد شما؟من از زمین شماره را گرفته ام خدا کجاست؟و باز هم جواب می دهدچه مهربان صداچه خوب شد که آمدی خدا سفارش تو را به عشق و آفتاب کرده است و بعد هم به مابه او بگو که پلک کوچه هفته هاست می پرددلم برای پر زدن دوباره لک زدهزمین چه نانجیب بال را گرفته از پرنده هاو قطع شد الو ...!کسی نبود هیچ کس!دوباره می شود گرفتنه ... خیال بود یا!!!ولی کسی کنار من زمین و آسمان به دستکسی که قد او بلند از زمین گرفته تا...نشسته بود پیش من فقط دو آه فاصلهکسی که مثل هیچ کس نبود جز خودخدا
دسته ها : عاطفی
پنج شنبه بیست و هفتم 4 1387
X