عشق...

عشق یعنی شب نخفتن تاسحر

عشق یعنی سجده هاباچشم تر

عشق یعنی انتظاروانتظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار...

چشمهابرای تماشاست

اگربگذارند...

وتماشای توزیباست

اگربگذارند...

درکوچه بن بست نگاه من وتو

چیزی جزسکوت نیست

وحرفی برای گفتن نیست

جزاه کشیدن.

گریه تو,

چشمه ایست,برای جاری شدن من

خنده تو,

اتشی است,برای سوختن من...


دسته ها : واماعشق
شنبه دهم 12 1387
X