تقدیم به همه ی دوستهایی که عاشقند........
 
When the night comes, look at the sky. If you see a falling star, don't wonder why, just make a wish. Trust me, it will come true, 'cause I did it and I found you!
هنگام شب به آسمان بنگر اگر یک ستاره را درحال افتادن دیدی تعجب نکن فقط یک آرزو کن. باور کن حتما برآورده خواهد شد.زیرا من من این کار را کردم و تو را یافتم.
 
It must have been a rainy day when you were born, but it wasn't really rain, the sky was crying because it lost his most beautiful angel...
تو باید در یک روز بارانی متولد شده باشی.اما واقعا باران نمی بارید.آسمان داشت می گریست زیرا بهترین فرشته اش را گم کرده بود
You may meet people better than me, funnier than me, more hilarious than me, but one thing I can say to you, I will 'ALWAYS' be there when they ALL leave YOU! 
تو ممکن است افرادی بهتر از من را ملاقات کنی.شوخ تر از من و با نشاط تر از من.......اما یک چیز می توانم به تو بگویم.من همیشه کنارت خواهم بود زمانی که همه ی آنها ترکت کردند.
 
Someday you'll 4get about me, ... My name, ...My voice, who I am & who I am 2 you... But even if you 4get about me, I just wan u to know... I'll never 4get you... 
یک روز همه چیز را درباره ی من فراموش خواهی کرد. نامم را ...صدایم را...که هستم و چه نسبتی با تو دارم.......اما حتی اگر تو فراموشم کنی من فقط می خواهم بدانی........من هرگز فراموشت نخواهم کرد.
 
Hearts could only love for a while , feets could only walk for some miles, clothes won't 4ever be in style, but having U as my 'lover' is 4ever worthwhile.... 
دلها فقط می توانند برای مدتی عاشق باشند پاها می توانند فقط چند مایل راه بروند.لباسها همیشه رو فرم نخواهند بود.اما تو همیشه عشق من خواهی موند.
 
They say forgive and forget,
but if someone is worth forgiving
then you'll never forget them.
می گویند ببخشید و فراموش کنید.......اما اگر کسی ارزش بخشیده شدن را داشته باشد.....تو هرگز فراموشش نخواهی کرد.
 
If I had the letter "HRT", I can add "EA" to get heart or a "U" and get "HURT"
But Id rather choose "U" and get "HURT" than to have a "HEART" without "U". 
اگر من حروف" HRT"را داشتم متوانستم "EA" را اضافه کنم تا "HEART"را بدست آورم یاU اضافه کنم تا"HURT "را.اما ترجیح می دهم"U" را انتخاب کنم که"HURT" داشته باشم تا"HEART  "داشته باشم بدون تو.

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127703
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss