پرواز...
سه شنبه 7 6 1385 23:43


Glinding Into Light And Knowledg

پرواز به سوی نور و دانش


Where are my arms
I'm missing you, can see through you
I'm missing pain and movement

بازوانم کجاست؟
دلم برایتان تنگ شده، از میان شما می توانم دید
دلم برای درد و حرکت تنگ شده

Where is the sun
I dwell in you, know you're true
My flesh dissolve in movement
I'm glinding into light and knowledg
Across an everlasting pasture


خورشید کجاست
من در تو ساکن می شوم، چرا که می دانم تو حقیقتی
کالبدم در حرکت حل می شود
به سوی نور و دانش به پرواز در می آیم
بر فراز مرغزاری جاودان


Reveil mon soleil
I dwell in you, know you're true
My body is your movement

بیدار شو آفتاب من
من در تو ساکن می شوم، چرا که می دانم تو حقیقتی
بدن من حرکت توست

A cause du soleil
We're living here, we suffer dear
Let's start new life today

به خاطر آفتاب
 اینجا زندگی می کنیم، ما درد می کشیم عزیزم
بیا زندگی تازه ای را امروز آغاز کنیم


We're glinding into light and knowledg
Across an everlasting pasture
Into the everlasting future! future!...

ما به سوی نور و دانش به پرواز در می آییم
بر فراز مرغزاری جاودان
...!به سوی آینده ای ابدی! آینده ای ابدی


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 115659
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss