معرفی وبلاگ
تست معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
آموزش و كسب در آمد-رايگان -امتحانش ضرر نداره!
آموزش و کسب در آمد-رایگان -امتحانش ضرر نداره!
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 15609
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
نام ایرانیان میهن پرستی که در هنگام توطئه استعمارگران و خیانتکاران برای جداسازی افغانستان، جانفشانی کردند، باید پاس داشته شود. این تارنگار برای پاسداشت این میهن پرستان و ادای دین به ایشان، نام برخی از آنان که در تاریخ ماندگار شده راخواهد آورد. یاد و نام میهن پرستان که در راه میهن خود جانفشانی کرده اند ،گرامی باد. این نام ها برگرفته از کتاب هرات در قلمرو استعمار به قلم فتح الدین فتاحی می باشد.نام برخی مبارزان میهن پرست:1-      محمد خان ولی خان تنکابنی: سرتیپ که به قول مورخین ایرانی از نامداران شجعان و در آخرین جنگ هنگام شدیدترین حمله به قلعه هرات روز شنبه هشتم جمادی الاول 1255 شهید شد و این محمد ولی خان گویا جد مرحوم محمد ولی خان تنکابنی نصرالسلطنه زمان مظفرالدین شاه و سپهسالار عصر مشروطیت بوده است.2-      نبی خان سرتیپ قراگوزلو: فرمانده فوج ششم قراگوزلو در روز شنبه هشتم جمادی الاول 1255 شهید شد.3-      علی محمد خان کردبچه: در جنگ دوم حمله افغان ها شهید و به مشهد حمل شد.4-      شاهزاده محمد میرزا5-      جعفرقلی خان قاجاردولو: پسر اسکندر خان سرهنگ فوج مراغه6-      احمد بیگ قرجه داغی7-      شیرخان قراچورلو: سرهنگ فوج قرجه داغی روز هشتم جمادی الاول 1255 به درجه شهادت رسید.8-      شیرخان سرهنگ9-      جعفرقلی خان کردشادلو10-   نجف قلی خان سردار شادلو11-   محمد رحیم خان: برادر جعفرقلی خان شادلو12-   محمد خان سردار13-   نصرالله خان: سر کشیک چی باشی قاجار14-   نورالله خان شاهسونک: از شجاعان به نام15-   امیر اسدالله خان قاینی: که گویا جد امیر اسد الله خان علم وزیر دربار دوران پهلوی بوده است.16-   صمصام خان سرتیپ: فرمانده فوج سربازان ینگی مسلمان دو مرتبه زخمی شد17-   ژنرال بروسکی: پسر پادشاه لهستان که در خدمت دولت ایران بود مردانه جنگیده و شجاعت ها نمود. در روزهای اول محاصره زخم برداشت و روز شنبه 8 جمادی الاول 1255 قمری ضمن جریان آخرین و شدیدترین حمله به قلعه هرات کشته شد که با وجود (...) چون جان عزیز خود را در راه اعتلای وطن ما از دست داده او را شهید می دانیم.18-   عزیزخان سرهنگ: عزیز خان مکری که بعدها سردار کل شد و معروف است.19-   علیمراد بیک20-   احمد آقا سرهنگ21-   محمد خان ماکویی 22-   مصطفی قلی خان: سمنانی23-   اسکندرخان24-   سرخوش خان: سرهنگ فوج قزوین شجاعت ها نمود و در آخرین نبرد و شدیدترین حمله به قلعه هرات روز شنبه 8 جمادی الاول 1255 ق شهید گردید.25-   محب علی خان خویی26-   حسن خان ساری اصلان27-   حبیب الله خان شاهسون:فرمانده توپخانه28-    محمد صالح خان: فرزند علی محمد خان کردبچه که شهید شد29-   شاهزاده علیقلی میرزا: دلیرانه در جنگ ها شرکت داشت.30-   میرزا رضا مهندس تبریزی معروف به مهندس باشی که یکی از 5 نفر محصل اعزامی بلندن در سال 1230 قمری بوده و در میان لشگریان ایرانی حضور داشت. و در گیر و دار جنگ با جان بازی کارهای مهندسی اردوی جنگی را انجام می داد.31-   یک نفر سرباز ساده به نام شیرعلی از فوج قراگوزلو در روز شنبه 8 جمادی الاول 1255.ق هنگام اخرین و شدیدترین حمله سپاهیان ایران به قلعه هرات شجاعتی بروز داد که بی نظیر بود به این معنی که درگرماگرم جنگ و زیر باران گلوله و تیر و توپ خودش را سه مرتبه بر بالای باره و برج قلعه هرات رسانید و پرچم سه رنگ فتح و پیروزی شیر و خورشید ایران را بر بالای برج و باره هرات برافراشت. و در هر سه مرتبه افغان ها  و مدافعان قلعه هرات که الحق آن ها هم شجاعتی بی نظیر داشتند( و ای دریغا! چرا با برادران ایرانی خود می جنگیدند) شیر علی را با ضرب چوب و سنگ و تفنگ از برج به زیر انداختند و این عجب که شیرعلی که از پستان شیر شیره ی شجاعت مکیده بود در هر سه مرتبه زنده ماند و از طرف پادشاه و فرمانده قشون ایران درجه خلعت گرفت.32-   و....

 


دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 5 1387 1:1 صبح
X