با درود بر شما

دوستان گرانقدر باید ببخشید که سومین هفته ی هفته نامه ارسال نشد

در سفر و دور از کامپوتر بودم

ولی تمام قول هایی که برای این هفته داده بودم را درهفته ی جدید به روز می رسانم


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X