یک جرعه ازچشمان توازمن دلم رامی خرد

یک خنده برلبهای توهوش ازسرمن می برد

متن تمام شعرمن باعشق معنامی شود

بی تووجودخسته ام تنهای تنهامی شود

وقتی دلم رایادتوطوفانی وترمی کند

حال مرامهتاب هم همواره بدترمی کند

امشب کجاخوابیده ای؟آیاکدامین گوشه ای؟

درخلوت شب های من تودرکدامین کوچه ای؟

 

 
دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1388
X