هماهنگى موفقیت آمیز وزارت  اطلاعات و سپاه پاسداران در دستگیرى شبکه جاسوسى موساد، نگرانى یک همکار مشترک گروهک نهضت آزادى و سایت ضدانقلابى روزآن لاین را باعث شد. روزآن لاین به قلم مرتضى کاظمیان، هماهنگى سپاه و اجزاى دولت در مسائل مختلف از جمله ماجراى دستگیرى جاسوسان ]موساد[ توسط حفاظت اطلاعات سپاه را از نگاه کنشگران سیاسى و مدنى نگران کننده دانست و نوشت: درهم تنیدگى سپاه با دولت موقعیتى متفاوت را براى جامعه مدنى خلق کرده است.این سایت همچنین سوابق عضویت برخى نیروهاى اجرایى در سپاه را غیرقابل اغماض دانست. گفتنى است القاى نگرانى از سوى سایت روز آن لاین نسبت به هماهنگى سپاه و دولت به بهانه طرفدارى از جامعه مدنى در حالى است که سایت یاد شده پیوند وثیقى با برخى گروهک هاى تروریستى نظیر گروهک ریگى و برخى عناصر وابسته به سازمان هاى جاسوسى انگلیس و اسرائیل برقرار کرده و به عنوان یکى از ابزارهاى رسانه اى مدیریت شده توسط سازمان هاى دولتى و اطلاعاتى غربى عمل مى کند. اخیرا مقارن با اعدام اشترى جاسوس موساد، شبکه اى از جاسوسان این سرویس  اطلاعاتى رژیم صهیونیستى به دام افتادند که در محافل رسانه اى اسرائیل به عنوان نقطه قدرت جمهورى اسلامى از آن یاد شد.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X