ساری- خبرنگار کیهان: دولت نرخ خرید تضمینى محصول شالیکاران را در سال زراعى آینده 10 درصد افزایش داده است. «عنایت الله تورنگ» رئیس سازمان جهاد کشاورزى مازندران با اعلام این خبر افزود: با تصویب شوراى اقتصاد سال آینده هر کیلوگرم برنج ارقام پرمحصول خزر، فجر، ساحل و ارقام مشابه 13 هزار و 500 ریال از سوى دولت خریدارى خواهد شد که این رقم نسبت به سال جارى حدود 8 و نسبت به سال گذشته 98.5 درصد رشد دارد. وى افزود: بر این اساس، رقم سپیدرود و ارقام مشابه، با رشد 9.1 درصدى نسبت به سال جارى معادل 12 هزار ریال در هر کیلوگرم، رقم ندا و نعمت 10 هزار و 500 ریال و با رشد 14.1 درصدى از شالیکاران خریدارى خواهد شد. «تورنگ» گفت: دولت برنج رقم آمل، چرام، یاسوج و ارقام مشابه را با رشد 13.3 درصدى نسبت به سال جارى 8 هزار و 500 ریال در هر کیلوگرم قیمت گذارى کرده است. وى با تاکید بر حمایت قاطع دولت از برنجکاران افزود:دولت با اعمال سیاست هاى تشویقى و حمایتی، اقتصادى کردن تولید برنج داخلى را پیگیرى مى کند.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X