بررسی فهرست ٥٠٠ابررایانه برتر جهان نشان می دهد که اکثریت قاطع این رایانه ها مجهز به سیستم عامل متن باز لینوکس هستند. به گزارش فارس ، از مجموع ٥٠٠ابررایانه برتر جهان، ٤٦٩ابررایانه یا ٨/٩٣ درصد آن ها مجهز به سیستم عامل متن باز لینوکس هستند. این در حالی است که در نوامبر سال ٢٠٠٧تنها٨/٩١درصد از ابررایانه های جهان مجهز به لینوکس بوده اند و در فهرست قبلی نیز سهم لینوکس ٦/٨٤درصد بوده است.
دسته ها :
يکشنبه دهم 9 1387
X