در کوتاه مدت به علت وضعیت مطلوب اندوخته هاى ارزى و حساب ذخیره ارزى بانک مرکزى قادر به پرداخت اقساط بدهى هاى خارجى و تأمین سایر نیازهاى ارزى کشور حتى تا یک سال است و از این بابت نگرانى وجود ندارد. حسین قضاوى قائم مقام بانک مرکزى در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تقویت ارزش برابرى دلارى پدیده کوتاه مدتى است که مجدداً متوقف مى شود و حتى ممکن است از روالى معکوس و در جهت تضعیف این ارزش برابر برخوردار شود. وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به پیش بینى هاى صورت گرفته در مورد کاهش بهاى نفت افزود: دو حالت روند کاهشى قیمت نفت و حفظ ثبات قیمت نفت بررسى و راهکارهاى متناسب باآنها تدوین شده است.قضاوى تصریح کرد: ناگزیریم براى سال آینده سیاست هاى احتیاطى شدیدى را در پیش بگیریم و انضباط مالى گسترده اى راحاکم کنیم.
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X