مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از 90 سد در دست اجرا در کشور خبر دادو گفت: از این تعداد، سه سد در گیلان ساخته مى شود. ستار محمودى چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به وضعیت ساخت سدهاى کشور افزود: امسال هفت سد بزرگ مخزنى در برنامه افتتاح قرار دارد که تاکنون سه سد به بهره بردارى رسیده است و چهار سد دیگر  تا پایان سال جارى مورد بهره بردارى قرار مى گیرند. وى میزان ذخیره آب این هفت سد را 900 میلیون متر مکعب اعلام کرد و از ساخت سدهاى جدید در کشور خبر داد. محمودى تصریح کرد: مطالعه احداث تعداد 90 سد در دست اجراست که مرحله اول مطالعات انجام شده و مرحله دوم آن آغاز شده است که پس از پایان مطالعات در مورد اجرایى شدن آنها تصمیم نهایى گرفته مى شود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وضعیت منابع آب کشور اظهار داشت: طبق آمارها میزان نزولات باران براى کشاورزى دیمى اثرات محسوسى داشت ولى براى ذخیره سازى آب در پشت سدها این اثرات محسوس نبود  به گونه اى که در حال حاضر حدود 27درصد کاهش ذخیره آب در پشت سدها داریم. وى با بیان اینکه وضعیت نزولات جوى در کشور  یکنواخت نیست، افزود:در برخى از مناطق مانند خطه گیلان و مازندران و مناطق دامنه هاى البرز وضعیت بارندگى بهتر بود اما در حوزه سرخس، کرخه و  هامون بارندگى نسبت به 40 سال گذشته کمتر بوده است. محمودى اضافه کرد: در حال حاضر به لحاظ بارندگى و ذخیره آب، موقعیت محسوس و بهترى نداریم و مانند سال گذشته و یا در مقاطعی، کمتر است. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نگهدارى و ذخیره آب شهرى و آب آشامیدنى را از اولویت نخست برنامه ریزى این شرکت عنوان کرد.
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X