معاون نظارت و مدیریت ارتباطات سیار گفت: هزینه ارسال پیامک همراه اول براساس میانگین قیمت جهانی تعیین شده است و کاملا منطقی است. محمدحسن فلاح اصغری در گفت وگو با ایرنا افزود: به عقیده ما هزینه پیامک اپراتور اول نسبت به سایر اپراتورها در حد معقولی است. وی با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از پیامک در کشور، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت اپراتور اول برای تعیین تعرفه پیامک، تعرفه های بسیاری از اپراتورهای فعال جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. تعرفه هر پیامک با فونت فارسی٨٩ریال و با فونت انگلیسی ٢٢١ریال تعیین و تصویب شده است. معاون نظارت و مدیریت شبکه اپراتور اول در ادامه تصریح کرد: تعرفه پیامک اپراتور اول براساس قیمت پایه حاصل از این مطالعات، تعیین شده است. وی در ادامه با بیان این که تنها اپراتور اول از این شاخص برای تعیین هزینه پیامک استفاده نمی کند، تاکید کرد: این شاخص براساس جمع آوری اطلاعات لازم از کلیه اپراتورهای فعال در جهان تدوین شده است. شایان ذکر است که سازمان بازرسی کل کشور چند ماه قبل در گزارشی خواستار کاهش هزینه ارسال پیامک تلفن همراه شده و تعرفه کنونی را واقعی ندانسته بود. این نهاد نظارتی در گزارش خود،تعرفه فعلی ارسال پیامک تلفن همراه را غیرعادلانه دانسته و به استناد بررسی ها ومستندات فنی وتوجیه  اقتصادی،خواستارکاهش این تعرفه ها شده بود.
دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X