دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، اداره کشور را بدون صادرات نفت خام و به شرط برنامه ریزی صحیح امکان پذیر دانست.
محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، با اشاره به سخنان رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات گفت: اگر از هرز رفتن منابع تامین درآمد عمومی جلوگیری کنیم، با برنامه ریزی دقیق و رونق تولید داخلی، کشور را بدون صادرات نفت خام هم می شود اداره کرد.
وی با اشاره به بحران مالی در غرب اظهار کرد: آنچه در غرب زلزله ایجاد کرده، بحران در حوزه «برنامه مالی» است، از این رو اهمیت موضوع برنامه مالی دولت ها بیش از دیگر امور اقتصادی آنهاست.
وی افزود: ما معتقدیم دولت اسلامی اگر برنامه مالی خود، یعنی بودجه کل کشور را براساس اصول متقن قانون اساسی و نیز قوانین مالی و محاسباتی تنظیم کند، نیازی به درآمد صادرات نفت خام به عنوان اصلی ترین منبع درآمد عمومی نیست، ما می توانیم درآمد صدور نفت را برای نسل های بعد ذخیره کنیم.
حبیبی ادامه داد: اکنون بنگاه های بزرگ دولتی از دادن سود سهام خود به دولت به عنوان اصلی ترین سهام دار بنگاه ها و نیز مالیات حقه طفره می روند، چنان که از 2400 شرکت دولتی تنها نام 700 شرکت در بودجه سالانه وجود دارد.
وی افزود: همچنین در بخش خصوصی اگر دولت توانایی اخذ مالیات از دانه درشت ها را پیدا کند و نیز انفال به عنوان اصلی ترین درآمد دولت اسلامی جایگاه خود را در تامین منابع بودجه عمومی بیابد، نیازی به درآمد صادرات نفت خام نداریم.
حبیبی با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی مالیه عمومی در بودجه کل کشور تصریح کرد: زیرساخت های اقتصادی طی اجرای چهار برنامه آن چنان از استحکام کافی برخوردار است که بتوانیم به آرزوی دیرینه ملت ایران مبنی بر قطع وابستگی به نفت خام جامه عمل بپوشانیم.
وی افزود: البته ما نمی گوئیم صادرات نفت متوقف شود، طبیعی است ما مخازن مشترک گاز و نفت با کشورهای خلیج فارس داریم و آنها اکنون چند برابر ما در حال بهره برداری از این مخازن هستند. ما می توانیم صادرات نفت را متکی به مخازن مشترک قرار دهیم و مخازن داخل کشور را با تزریق گاز برای نسل های بعدی نگه داریم.
حبیبی ادامه داد: توصیه می کنیم مجلس و دولت در تنظیم و تدوین بودجه سال آینده از منظر ساماندهی مالیه عمومی در ارائه اعداد و ارقام مبنا را تفریغ بودجه ماده واحده بودجه سال 87 و سال های قبل قرار دهند. اگر دیوان محاسبات در اثر غفلت توفیق ارائه تفریغ بودجه ماده واحده را پیدا نکرده، امسال حتما به این امر حیاتی اقدام کند. البته شرط بسیار مهم برای تحقق این آرزو رونق کامل اقتصادی در شاخه های مختلف تولید صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدمات است.

  


دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X