گفته می شود مدیریت دانشگاه تهران چندی پیش با ارسال نامه ای خطاب به اعضای هیئت علمی و کارمندان تکمیل فرمی عجیب را از آنان درخواست کرد. از نکات جالب توجه این فرم وجود ١١خانه خالی برای واردکردن مشخصات یازده همسر است
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X