محسن رضایی با انتقاد از جزئی نگری دوجناح چپ و راست در روند رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دهم، گفت: متاسفانه همه گروه ها صرفا به دنبال این هستند که چه کسی بیاید؟ تمام بحث ها را به این تنزل داده اند که آقای احمدی نژاد بماند یا نماند. ولی لحظه ای از خود نمی پرسند که آیا همه مشکل نظام مدیریتی کشور بر سرماندن یا نماندن آقای احمدی نژاد است؟
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X