درحالی که فضای عمومی مجلس خواستار استیضاح و برکناری کردان است، تحرکات مختلفی از سوی برخی جریانات برای ماندگارشدن وی در حال برنامه ریزی است. گفته می شود عده ای با طرح استیضاح موازی وزیرکشاورزی و نیز تهرانی-شهرستانی کردن استیضاح کردان در مقابل اسکندری، قصد دارند با به وجودآوردن شرایط بحرانی برای کشور، از این استیضاح (استیضاح کردان) ممانعت کنند.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X