رئیس ستاد عمره دانشجویی گفت : ثبت نام عمره دانشجویی از 20 آبان آغاز و تا 3 آذر ادامه دارد .

محمد رضا فقیهی افزود : در عمره دانشجویی سال قبل اعزام ها در 2 مرحله صورت پذیرفت مرحله اول در فروردین و اردیبهشت و مرحله دوم از 14 تیر آغاز شد .

وی با تاکید بر این که در مرحله نخست حدود 8 هزار و 500 دانشجوی دختر به عمره مفرده اعزام شدند گفت : اعزام دانشجویان پسر در قالب 90 کاروان بود و در مجموع 11 هزار و 500 دانشجوی پسر به عمره مفرده اعزام شدند .

رئیس ستاد عمره دانشحویی با بیان این که طبق آمار ارایه شده از سوی بانک بیش از 95 درصد از دختران دانشجوی عمره گزار از وام استفاده کرده اند گفت : دانشجویان می توانستند با مراجعه به بانک 500 هزار تومان وام دریافت کنند آمار ارایه شده از سوی بانک ها بیانگر این است که دانشجویان اعزامی به عمره مفرده توان مالی چندان بالایی ندارند.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X