دسته
وبلاگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 46637
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 27
Rss
طراح قالب
  معادل فارسی واژه لاتین
1 پروژه Project
2 نرم افزار مدیریت پروژه Project Management Software
3 سامانه مدیریت پروژه Project Management System
4 مدیر پروژه Project Manager
5 تدارکات مدیریت پروژه  Project Management Procurement
6 مدیریت کیفیت پروژه      Project Quality Management
7 زمان بندی پروژه Project schedule
8 نمودار شبکه ای زمان بندی پروژه Project Schedule Network Diagram
9 منشور پروژه Project Charter
10 آغاز پروژه Project Initiation
11 چرخه عمر پروژه Project life Cycle
12 فاز پروژه Project Phase
13 مدیریت پروژه Project Management
14 برنامه مدیریت پروژه Project Management Plan
15 واحد مدیریت پروژه Project Management Office
16 پیکره دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge
17 سامانه اطلاعات مدیریت پروژه Project Management Information System
18 سازمان پروژه ای Projectised Organisation
19 گستره Scope
20 گستره پروژه Project Scope
21 گستره محصول Product Scope
22 مدیریت گستره پروژه Project Scope Management
23 تغییر گستره Scope Change
24 کنترل گستره Scope Control
25 خزش گستره Scope Creep
26 بیانیه گستر پروژه Project Scope Statement
27 برنامه ریزی گستره Scope Planning
28 تعریف گستره Scope Definition
29  ارزش عملکردی Earned Value/Budgeted Cost of Work Performed
30 مدیریت ارزش عملکردی Earned Value Technique
31 ارزش برنامه ای Planned Value / Budgeted Cost of Work Scheduled
32 ذینفع Stakeholder
33 هزینه Cost
34 بودجه بندی Cost Budgeting
35 برآورد هزینه Cost Estimating
36 هزینه کیفیت Cost of Quality
37 شاخص عملکرد هزینه Cost Performance Index
38 انحراف هزینه Cost Variance
39 پیمان هزینه - کارمزد Cost-Plus-Free-Contract
40 پیمان کارمزد مقطوع Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF) Contract
41 پیمان کارمزد تشویقی Cost-Plus-Incentive-Fee Contract
42 پیمان کارمزد درصدی Cost-Plus-Percentage Cost Contract
43 پیمان بازپرداخت هزینه Cost- Reimbursable Contract
44 پیمان مقطوع Lump Sum Contract/Fixed Price
45 پیمان مقطوع بدون تعدیل Firm Fixed-Price (FFP) Contract
46 پیمان فهرست بها Unit Rate Contract
47 پیمان طرح وساخت Design-Build Contract
48 پیمان کلیدگردان Turn Key Contrac

دسته ها : تخصصی
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X