واکسن آنفلوآنزا چیست واکسن آنفلوآنزا که به عنوان FLU SHOT شناخته مى شود یک واکسن غیرفعال است که حاوى ویروس کشته شده آنفلوآنزا است. این واکسن دستگاه ایمنى میزبان (گیرنده واکسن) را تحریک مى کند تا علیه ویروس آنفلوآنزا پادتن بسازد. در برخوردهاى آینده این فرد با ویروس بیمارى زا، این آنتى بادى ها به ویروس حمله کرده و ویروس را غیرفعال مى کند و مانع بیمارى زایى مى شود. ویروس آنفلوآنزا در هر سال دچار تغییرات اندکى مى شود که نوع و علائم بیمارى را به صورت خفیف تغییر مى دهد(ما در ایران این انواع را با کشورهاى همسایه که ویروس ها در آنجا همه گیر شده اند و به ایران منتقل مى شوند خطاب مى کنیم، مثل افغانى). تغییرات ویروس موجب مى شود که واکسنى که در سال قبل تزریق شده، روى ویروس هاى جدید بى تأثیر باشد؛ بنابراین هر سال باید واکسنى جدید ساخته شود که بر علیه ویروس هاى قبلى و ویروس هاى احتمالى سال آینده ایمنى زایى کند. دانشمندان با استفاده از روش هاى علمى سعى مى کنند، هر سال ویروس هاى جدید و ساختار آنها را پیش بینى و بر علیه آن واکسن تهیه کنند. ویروس هاى مورد مطالعه در آزمایشگاه ها داخل تخم مرغ کشت داده مى شوند. واکسن حدود دو هفته پس از تزریق معمولاً به کارایى مناسب خود مى رسد. این واکسن فقط براى ویروس هاى مخصوص خود ساخته شده است و بر سایر ویروس هاى سرماخوردگى و بیمارى هاى دیگر بى تأثیر است. حتى در مقابل ویروس هاى آنفلوآنزاى رایج در فصول غیرشایع سرماخوردگى ایمنى ایجاد نمى کند و باید در هر سال واکسیناسیون جدید در افراد انجام شود.

ترجمه: آرش مهذب

 
دسته ها : عمومی
چهارشنبه نهم 11 1387
X