دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 511
تعداد نوشته ها : 1
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

به زودی وارد دهه چهارم انقلابمان میشویم وازآنجا که لازمه استمرار و دوام هرجریانی واکاوی وبررسی مستمرآن میباشد ماسعی میکنیم به تحلیلی درموردخواستگاههای اصلی و آرمانهای که منجربه این حرکت عظیم اجتماعی وملی درکشور عزیز ماایران شدبپردازیم.

روشن است که انقلاب درلغت به معنای دگرگونی یک چیز میباشد ودربطن آن میتواندنوعی اعتراض به وضع موجود ویاتقاضای ارتقابه مرحله ای بالاترنهفته باشد. واین اعتراض میتواندنسبت به نوع نگرش و ایدئولوژی که رهبران یک جریان انقلابی داشته باشند دارای محدودیت ویاتوسعه باشد.

وباتوجه به حاکمیت ونفوذی که فرهنگ بالای اسلامی درتوده مردم ایران داردقطعا این انقلابی راکه بیشترجنبه اجتماعی داشته است ونه نظامی ویااقتصادی صرف بایددر همین محدوده وراستاتحلیل وبررسی کرد.

اسلام برخلاف بسیاری ازادیان و فرقی که دردنیای حال حاضروجود دارندقطعا دارای جامعیتی فراگیردرتمامی حوزه های بشری داشته ودارد وسلسله احکام آن همچون کلاف زنجیری میماندکه هرحلقه ای ازمجموعه آن به یکدیگرپیوندی ناگسستنی دارد ولذا چه دراحکام فردی وچه دراحکام اجتماعی هیچ نوع گسستی ازهم نداشته ودرهمه زمینه هابه هم وابستگی عمیق دارد. البته واضحتربگویم دینی که برآمده از فطرت و عقل و وجدان بشری است لاجرم برهمه ابعادوعرصه های بشری دارای حاکمیت میباشد. پس وقتی عقل بشری حکم میکند که ظلم بداست و مظلوم رابایدحمایت کرد ودین اسلام هم آنراتاییدکرده وحتی بسیاری ازمصادیق مشتبه آن رابرای ما واضح وروشن مینماید لاجرم چه درعرصه های سیاسی وچه اقتصادی وچه اجتماعی وچه فرهنگی هیچ راه گریزی ازآن نبوده واین میتواندهمان معنای واقعی عدم جدایی دین ازسیاستی باشدکه علمای روشن ضمیراسلامی درطول تاریخ همواره آنرابیان کرده ومیکنند. یعنی همان چیزی که همواره صاحبان زر وزور و مستکبران خواسته اند بانفی اش زمینه ای برای توجیه اقدامات خلاف عقل و وجدان بشری خودرا و استیلای همه جانبه اشان رابرمظلومان ومستضعفان ایجاد کنند.

به نظرمیآید بهترین اسمی که براین نزاع بتوان گذاشت نزاع عقل وجهل باشد.چراکه درطول تاریخ میبینیم غالبا درنزاعی که میان حق وباطل بوده است صاحبان حق با ندا دادن حق و استدلال به نزاع باطل رفته اند وباطل که دستش ازهرنوع منطقی خالی بوده است باحربه زر و زور به نزاع باحق رفته اند.

خیلی جالب است زمانی که واقعه مشکوک 11سپتامبر آمریکا پیش آمده بود بوش کوچک اعلام کرد دنیابه دوبخش میباشد یاباماهستند یابرعلیه ما سپس دراستدلال اعلام کردند ماصاحب بزرگترین اقتصاد و بزرگترین نیروی نظامی هستیم پس همه باید مطیع ماباشند .گویا این زورمداران همه چیزرا در زر و زور خلاصه کرده اند و بس .

ماسعی میکنیم درادامه به مصادیقی ازمبارزات حق وباطل که درشکل گیری این نهضت عظیم جهانی یعنی انقلاب اسلامی ایران ونقشی که درشکل گیری سایرنهضت های انقلابی داشته است بپردازیم.


دسته ها : انقلاب اسلامی
شنبه جهاردهم 10 1387
X