انسان امروز مانند کسی است که در بیابانی گم شده است و نمیداند به کجا باید برود

گاهی به طرف شرق

گاهی به طرف غرب

و نمیداند گمشده اش را باید کجا بیابد

چرا انسان سرگردان میشود؟

شما چه پاسخی برای این سوال دارید؟

.

.

.

ایا به این خاطر نیست که انسان

نمیداند که

سرگردان است


دسته ها : دلنوشته
X