امام صادق:

هنگامی که ببینی نسیم ها به سود منافقان می وزد

و هیچ جریانی به سود افراد با ایمان نیست

در چنین زمانی مراقب خودت باش و از خدا نجات و فرج تقاضا کن

که

فرج نزدیک است


دسته ها : حدیث
X