امام خمینی:

امید ان است که مسلمانان و مستضعفان جهان به پا خیزند و داد خود را از مستکبران بگیرند و مقدمات

فرج ال محمد (ص) را فراهم نمایند


دسته ها : عمومی
X