ان ها که می خواهند از مقربین درگاه حضرت ولی عصر شوند

باید در خوبی ها از بقیه سبقت بگیرند

زیرا اگر دقت کنید خداوند متعال می فرماید:

این سبقت گیرندگان هستد که مقرب درگاه ما واقع میشوند


X