دیروز همینکه از اخبار مطالبی در ارتباط با غزه شنیدم به فکر فرو رفتم وگفتم اخر چقدر سنگدلی؟

دین و ایمان مردم دنیا کجا رفته است و مردم دنیا خود به کجا می خواهند بروند؟

اخر چطور میشود دید که یک کودک شیر خواره  و مادرش در اثر نبود مایحتاج زندگی خود

در حال مرگ هستند و هیچ صدایی از هیچ جایی بر نمی اید؟

 "غ"غزه یعنی غیرت مردم ساکن ان که تا اخرین ذره از وجودشان پای دین و اعتقاد وکشور خود ایستاده اند

"ز"غزه یعنی زشتی عمل ننگین صهیونیست های ظالم و

"ه"غزه یعنی هشدار

هشداری برای همه مردم جهان تا باورهای خود را در بوته ازمایش گذارند و ببینند که میتوانند پای ان باورها بایستند یه نه؟


دسته ها : دلنوشته
X