حقایق و معارف را باید از طریق ایمه اطهار کسب کنیم

یک نمونه از ان زیارت ال یاسین است که از طریق حضرت ولی عصر شرف صدور یافته و از طریق ان میتوانیم قلب خود را به اعتقادات و معارف محکم سازیم


دسته ها : عمومی
X