سال ها پس از آن که سعید حجاریان در جایگاه تئوریسین جبهه اصلاحات، جنبش دانشجویی را «حرف مفت» خواند، محمدرضا تاجیک مشاور سید محمد خاتمی هم تأکید کرد که جنبش دانشجویی دارای «اغتشاش فکری» است.

تاجیک که در جمع دانشجویان حزب مشارکت سخن می گفت، اظهار داشت: «این جریان با موج روشنفکری حرکت می کند و گفتمان مسلط آن، روشنفکری است».

وی با طرح این سؤال که جنبش دانشجو در کجا، در شأن و منزلت خود عمل کرده است؟ تصریح کرد: هر زمان روشنفکران منفعل شدند، این جریان هم به انفعال کشیده شد و اجازه سخن گفتن، تولید فکر و اندیشه اش را به دیگران واگذار کرد.


دسته ها :
X