ظریفی را به گناهی مواخذه کردند و با ثبوت گناه پادشاه گفت بینی او را سوراخ کنید

ظریف گفت

قربانت گردم بخدا که بینی من دو سوراخ دارد و به سوراخ سوم احتیاجی نیست

پادشاه بخندید و او را ببخشید

این هم از مزایای ظرافت!!!


دسته ها : طنز
X