1-ایمان:و الراسخون فی العلم یقولون امنا

2-اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند:شهد الله انه لا اله اله هووالملایکه و اولو العلم

3-اندوه و گریستن از بیم پروردگار:ان الذین اوتوالعلم من قبله اذا یتلی علیهم.....و یخرون للاذقان و یبکون و یزیدهم خشوعا

4-خشوع و انعطاف درونی(ایه بالا)

5-ترس و بیم از خدا:انما یخشی الله من عباده العلما


X