1) سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 170

2) چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 172

3) دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 173

4) هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 175

5) هر کس با خانواده اش خوش رفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 175

6) بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 65 ، ص 152

7) خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 176

8) برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 176

9) خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد . کافی ، ج 2 ، ص 663

10) دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است . کافی ، ج 2 ، ص 507

11) چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 73 ، ص 20

12) از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 2 ، ص 301

13) هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 178

14) هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ، ترازوی اعمالش سبک می شود . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 4 ، ص 404

15) امروز ، غنیمت است ، در حالی که نمی دانی فردا ، از آن کیست . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 179

16) پلیدترین کسبها ، کسب رباست . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 5 ، ص 147

17) فرزندان ، به واسطه صالح بودن پدرانشان ( از انحراف ) محفوظ می مانند . بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 68 ، ص 236

18) رفاقت بیست سال ، خویشاوندی است . تحف العقول ، ص 302

19) در هر قضای الهی ، برای مؤمن خیری نهفته است . تحف العقول ، ص 302

20) نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است . تحف العقول ، ص 303

21) دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم . تحف العقول ، ص 304

22) ایمان ، دوستی ( با دوستان خدا ) و دشمنی ( با دشمنان خدا ) است . تحف العقول ، ص 304

23) ایمان ، اقرار با عمل است ، و اسلام ، اقرار بدون عمل است . تحف العقول ، ص 307

24) در طلب آمرزش از خدا اصرار کنید ، که موجب محو گناهان می گردد . تحف العقول ، ص 308

25) خداوند ، باحیای بردبار عفیف پرهیزکار را دوست دارد . تحف العقول ، ص 310

26) خداوند ، آشکار کردن سلام را دوست دارد . تحف العقول ، ص 311

27) خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده کند . کافی ، ج 1 ، ص 41

28) حسد ایمان را می خورد ، چنانکه آتش هیزم را می خورد . کافی ، ج 2 ، ص 306

29) امام محمد باقر(ع): هر چیزی بهاری دارد ، و بهار قرآن ماه رمضان است . کافی ، ج 2 ، ص 630

دسته ها : حدیث
X