او   همره   قدیمی   تبیان   بود                            او  حافظ  تمامی  قران  بود

او پر زد و به سوی خدایش رفت                               دنیا برای او همه زندان بود

رجعت سبز دریای ابی بشارت را به همه دوستان تبیانی تسلیت میگویم.و خواهش دارم برای ترویح روح ان

دوست ویاری که چهار ماه است دربین ما نیست فاتحه ای بفرستید


X