تعجب نکنید !

امروز تعدادی بلیط خریدم که از بعضی جملات پشت ان خوشم امد گفتم برای شما هم بگذارم:

1-فقط ارزو کافی نیست:تحرک و تعقل و توکل

2-امام ششم (ع):دوست ندارم جوانی را مگر اینکه یا دانشمند باشد یا دانش اموز

3-اگرچه کشتی ها در لنگر گاه در امانند ولی انها را برای این کار نساخته اند!

4-مرنج و مرنجان

5-دریاها به دشواری گل الود میشود و جوبارها به هر بهانه ای

6-عدم ارایه بلیط شرعا حرام استو موجب دین میباشد!


دسته ها : ادبی
X