زمانی که بر مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی مرض سختی عارض شد خانواده ی ایشان عالم ربانی حاج شیخ محمد جواد بید آبادی را ازاین موضوع مطلع نمودند وایشان فرمودند مبلغ دویست تومان صدقه بدهید تا خداوند شفا عنایت فرماید هر چند این مبلغ در ان زمان زیاد بود و لیکن هر طور بود فراهم اورده بین فقرا تقسیم کردیم و بلافاصله میرزا شفا یافت از این داستان اینمطلب فهمیده میشود که به وسیله صدقه تعجیل در شفای بیمار به وجود می اید و مرگ به تاخیر می افتد چنانچه در روایات آمده است: " صدقه هفتاد قسم بلا را دفع می کند"

دسته ها : مردان خدا
X