حضرت امام زمان می فرمایند:

ما اموال شما را به خاطر انکه خودتان پاک شوید قبول میکنیم هر که خواهد بدهد و هر کس نمی خواهد قطع کند ان چه خدا به ما میدهد بهتر از چیزی است که شما میدهید


دسته ها : حدیث
X