...صبح چهار شنبه پس از بازگشت از مهدیه جناب سروان کساییکه متاهل بودند را به خط کردند(البته این افراد قبلا مدارک خود را تحویل داده بودند) واسامی انها را برای اعطای مرخصی یادداشت کردند.همین که اسم مرخصی اومد حدود هشتاد درصد از بچه ها التماس دعا از جناب سروان داشتند و دنبال او راه افتاده بودند و هر یک به طریقی در پی کسب مرخصی دروغ بافی های عجیبی میکردند و بعضا اینقدر قشنگ نمایش بازی میکردند که حتی من هم که میدانستم دروغی بیش نیست اشک در چشمانم حلقه میزد .من هم با اینکه احساس دلتنگی میکردم ولی به دودلیل زیاد به دنبال این مرخصی نبودم.(البته به انهایی هم که حنجره خود را پاره و اعصاب جناب سروان را هم خط خطی کرده بودند مرخصی اعطا نشد).دلیل اینکه من چون دانشجوی خوابگاهی بودم به دوری از خانواده عادت داشتم و نیز میدانستم که هفته اینده  سه شنبه و چهارشنبه تاسوعا و عاشورا است وبه احتمال زیاد یک مرخصی چهار روزه انتظار ما را میکشد.لذا زیاد اصراری نکردم.

دوباره جمعه نزدیک بود و امید ما برای یک خواب راحت بسیار زیاد ولی متاسفانه دوباره صبح جمعه ساعت هفت ونیم مثل هفته گذشته ما را از اسایشگاه بیرون کشاندند و گفتند به دستور فرماندهی محترم مرکز اموزش امروز باید تمرین رژه حماسی بکنیم.رژه حماسی از اون رژه کلاسیک خیلی اسانتر وخیلی با حالتر بود .ترتیب انجام این رژه به این صورت بود که با فرمان فرمانده گروهان ما از پای چپ رژه را شروع میکردیم و رژه مثل دویدن با قدم های کوتاه بود با این تفاوت که ضرب چهارم که با پای راست بود را باید محکم میزدیم و در ضمن کل گروهان میبایست یک شعری را به صورت هماهنگ و با اهنگ ضرب پاها بخوانند.

برای پیدا کردن شعر جناب سروان از بچه های گروهان استمداد جست و چند شعر هم پیشنهاد شد که خود من هم یکی از انها را ارایه کردم ولی در نهایت با توجه به اینکه گروهان این چند شعر را نمی توانست با ضرب پاها هماهنگ کند هیچکدام از انها مقبول واقع نشد.ولی یک شعری بود که سرکار استوار میر علی اکبری گفتند که هم یادگیریش راحت بود وهم اهنگ زیبایی داشت و هم خیلی سوزناک بود:

عمه برات بمیره رقیه رقیه

روتو کبود نبینه رقیه رقیه

رسم نامردا همینه(2)

سر بابا روزمینه(2)

عمه چادری سرم کن(2)

بابا گوش هامو نبینه(2)

همه هستیم حسینه(2)

عشقم بین الحرمین(2)

عمه برات....

البته حیف که اهنگ این شعر را نمیتونم براتون قرار بدم وگرنه مطمینم که شما هم خیلی خوشتون میومد.

ان روز هم طی شد و هفته ای جدید اغاز شد...


X