پیامبر بزرگوار اسلام:

در روز قیامت

 در ترازوی کارهای مومن

 چیزی بهتر از حسن خلق گذاشته نمیشود

پیامبر بزرگوار اسلام:

با فضیلت ترین شما خوش خلق ترین شماست

که همنشین نواز باشند

و با مردم انس گیرند

و مردم با انها انس گیرند

وروی فرششان نشینند

 

امام صادق:

خلق نیکو گناه را اب میکند چنانچه خورشید یخ را


دسته ها : حدیث
X