در جلد ۱۱ بحار امده است که موسی ابن جعفر به علی ابن یقطین که از شیعیان خالص بود وقتی وارد مدینه شد به علت اینکه ابراهیم جمال کوفی از او ناراحت بود بی اعتنایی کرد و فرمود تا ابراهیم از تو راضی نشود از تو راضی نمیشوم.عرض کرد ابراهیم در کوفه است ومن مدینه ام پس ان حضرت به اعجاز در یک لحظه او را از مدینه به کوفه درب خانه ابراهیم حاضر فرمود

ابراهیم را صدا زد و چون از خانه اش بیرون امد علی را حیران دید علی گزارش کار را برای او گفت و او را از خود راضی ساخت بعد در همان لحظه به مدینه برگشت و امام از او دلشاد شد

          "واعتبرو یا اولی الالباب"


دسته ها :
X