على در خانه پسر عمو

على در خانه پسر عمو

چیز عجیب این است که در جامعه قبایلى آن زمان،که تعصبهاى خانوادگى خیلى شدید است،دست تقدیر،براى سرنوشتى که در کار ساختنش است،این کودک را که پدر بسیار متشخصى مثل ابو طالب دارد،به نام فقر،به خانه پسر عمو مى‏کشاند،و او در کنار فاطمه و با کسى بزرگ مى‏شود که سرنوشت پیوند و طرح و نقشه شگفتى براى این دو کودک پیش‏بینى کرده است.

رابطه متقابل پیغمبر و على

رابطه پیغمبر و على رابطه متقابل عجیبى است:پیغمبر که فرزند عبد الله و نوه عبد المطلب ثروتمند و متشخص است،به قدرى یتیم و فقیر مى‏شود که ناچار به خانه ابو طالب پدر على مى‏رود و فاطمه-مادر على-پرستارش مى‏شود.بعد از اینکه پیغمبر در زیر سرپرستى و پرستارى پدر و مادر على بزرگ مى‏شود،خود خانواده على ورشکست مى‏شود،به طورى که بعد على-درست مثل اینکه دارد جوابش گفته مى‏شود-به نام فقر وارد خانه پیغمبر مى‏شود و تحت‏سرپرستى پیغمبر و خدیجه بزرگ مى‏شود،یعنى پیغمبر کودکیش را در دامن مادر على و در زیر دست پدر على و على،بر عکس،کودکیش را در زیر دست پیغمبر و در حمایت‏خدیجه یعنى پدر فاطمه و مادر فاطمه مى‏گذراند.این،طرح کاملى بوده که از اولش تدوین شده است.

على(ع)صفحه 67

دکتر على شریعتى


دسته ها : پدرم علی(ع)
چهارشنبه بیست و ششم 4 1387
X