تزکیه نفس

1 - بر نفس خود بخیل باش و زمام آن را در آنچه برایت روانیست رها مگردان که بخل ورزیدن بر نفس داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش مى‏انگارد.

2 - مؤمن ... سینه او هر چه فراختر است و نفس وى هر چه خوارتر.

3 - پس حساب نفس خود را براى خود گیر که دیگران را حسابرسى است.

4 - آن که حساب نفس خود کرد سود برد و آن که از آن غافل گردید زیان دید

5 - بر خواهش نفست غلبه کن حکمت الهى برایت کامل مى‏شود.

6 - با کندن ریشه بدى از سینه‏ات آن را از سینه دیگرى بر کن.

7 - راه راست را از عقل جوى و هواى نفس را مخالفت کن تا پیروز گردى.

8 - آنگه از خود خوشنود بود ناخشنودان او بسیار شود. کلمات قصار - 6

9 - خداى بیامرزد مردى را که با لجام طاعت و تقوى خویش نفس را مهار کند و لجام زند و با زمام خود را بسوى فرمانبردارى خدا بکشاند»

10 - «به نفس خدمت کردن او را از لذت و سرمایه‏هاى (شهوانى) بازداشتن و به کسب علوم و حکمتها وادارش کردن و به عبارت و طاعتها بکوشش داشتن است، و رستگارى نفس در این است‏».

11 - پیکر و تن را خدمت کردن باو دادن است آنچه را که مى‏خواهد از لذات و شهوتها و سرمایه‏ها و هلاک نفس در این کار است‏»

----------------------------------------------

[1] حیاة الحیوان 2/222، ذیل «فرع».

[2] صفحه 326 - نهج البلاغه شهیدى

[3] کلمات قصار 333 - ص 421)

[4] خطبه 223 - 16

[5] کلمات قصار 208

[6] غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 49

[7] غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 70

[8] غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 87

[9] غرر الحکم ج 1 فصل سى و سوم، ح 15

[10] همان - فصل 31 - ح 61

[11] همان ح 60

صفحه


دسته ها : پدرم علی(ع)
چهارشنبه بیست و ششم 4 1387
X