خوف و رجاء

1 - بهترین کارها امید و ترس به خداوند را بحد اعتدال داشتن است‏»

----------------------------------------------

[1] رجوع شود به کتاب گفتار ماه،جلد اول،سخنرانى دوم،[یا به کتاب ده گفتار.]

[2] اعراف/ .26

[3] خطبه‏ .233

[4] خطبه‏ .233

[5] نهج البلاغه خطبه، 86

[6] همان، خطبه، 41

[7] غررالحکم ج 1 فصل اول ح 11

[8] غررالحکم ج 1 فصل اول ح 27

[9] غررالحکم ج 1 فصل اول ح 38

[10] غررالحکم ج 1 فصل اول ح 120

[11] غررالحکم فصل 30 ح 18

صفحه4

2 - «از پروردگارت بترس ترسیدنى که تو را از امید به وى مشغول سازد و به وى امید داشته باش امید کسى که تو را از بیمش امید نباشد»

3 - «از خدا بترس ترسیدن کسى که دلش را بفکر مشغول ساخته (و خاطر از جز خداى پرداخته است) زیرا که ترس از خدا مرکبى راهوار و ایمن و زندانى براى نفس است از (ارتکاب) گناهان‏»

4 - «بترس (از آخرت) تا ایمن باشى و ایمن نباش تا بترسى‏»

5 - «ترس از خدا براى کسیکه آنرا شعار و تن پوش خود قرار دهد ایمنى (از عذاب آخرت) مى‏آورد»

6 - «ترس از خدا شهپر ایمان است‏»

ترجمه نهج البلاغه

دکتر سید جعفر شهیدى


دسته ها : پدرم علی(ع)
چهارشنبه بیست و ششم 4 1387
X