اهداف نیابت

  نمایندگى و نیابت امام زمان دو هدف اساسى داشت:
1- آماده کردن اذهان عمومى براى غیبت کبرى وعادت دادن تدریجى مردم به پنهان زیستى امام (ع) وجلوگیرى از غافلگیر شدن در موضوع غیبت اگر امام (ع) به طور ناگهانى غیبت می کرد، چه بسا موجب انکار مطلق وجود مهدى (ع) و انحراف افکار عمومى مى شد.
لذا نمایندگان خاص حضرت در دوران غیبت صغرى، افکار عمومى را براى غیبت کبرى آماده کردند و لزومى به امتدادغیبت صغرى نبود.
2- رهبرى دوستداران امام زمان (ع) و حفظ مصالح اجتماعى شیعیان, یعنى نمایندگان، خلاء وکمبودى که از ناحیه عدم حضور امام (ع) در اجتماع شیعیان پیدا شده بود را پرکردند وامام زمان (ع) توانست به وسیله آنان، رهبرىِ خویش را در جامعه اعمال کند وشیعیان نیز منحرف نشوند. (1)

  2- تاریخ الغیبة الصغری , سید محمد صدر , ص 426.


دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X