جواب را آیت الله العظمی سیستانی میدهند:

1

سؤال: ملاک ومعیارغزلهاى حرام وحلال چیست ؟ در مورد غزلهایى که اسامى خدا وپیامبر در آن ذکر مى شود نظرتان را بیان بفرمائید؟
پاسخ: غنا حرام است ومنظور ازآن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می شود که مناسب مجالس لهو ولعب باشد وهمچنین جایزنیست با این گونه صدا قرآن ودعا ومانند آن را بخوانند وبنابر احتیاط واجب سخنانی غیرازانچه گفته شد نیز به این گونه صدا نخوانند وهمچنین گوش دادن به غنا حرام است واجرت گرفتن برآن نیزحرام است وملک گیرنده نمی شود وهمچنین یادگرفتن و یاد دادن آن نیزجایز نیست وموسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیزاگربه نحوی باشد که مناسب مجالس لهو ولعب است حرام است وغیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام ، نیز حرام است وملک گیرنده نمی شود وتعلیم وتعلم آن نیز حرام است.


2

سؤال: نظر حضرتعالى درمورد گوش دادن به موسیقى هاى اصیل سنتى چیست؟
پاسخ: اگر مناسب مجالس لهو ولعب (مجالس عیاشى وخوشگذرانى) باشد جایز نیست .


3

سؤال: آیا گوش دادن به صداى خوانندگى زن در حالى که محتواى آن اصلا فاسد نیست مثلا اشعار مولوى ویا حافظ ویا ...که کاملا از نظر فساد در امان هستند وفقط خواننده آن زن است چه اشکالى دارد؟
پاسخ: اگر با تلذذ شهوى باشد حرام است واگر بدون آن وکیفیت آن مناسب مجالس لهو ولعب باشد باز هم به احتیاط واجب جایز نیست .


4

سؤال: حکم دهل زدن وتنبور براى مردان درجمع زنان چیست؟
پاسخ: اگر زدن به کیفیت باشد جایز نیست.


5

سؤال: گوش دادن به موسیقى چه مرد خواننده آن باشد وچه زن وهمچنین داخلى باشد ویا توسط خواننده هاى خارج از کشور باشد چه ایرانى باشد وچه به زبان غیرازایرانى چه حکمى دارد ؟
پاسخ: اگرمناسب لهو ولعب باشد جایز نیست .


6

سؤال: زدن آلات موسیقى سنتى مانند سنتور وتار که مناسب مجالس عیاشى نباشد جایز است ؟
پاسخ: جایز است .


7

سؤال: اینجانب مدتى است که مشغول فراگیرى موسیقى مى باشم آیا اوقاتى را که صرف مى کنم براى یاد گرفتن جزو ایام بطالت است یا خیر؟ البته قصد من این است که به عنوان یک هنر بیاموزم و نمى خواهم درمجالس لهو ولعب از آن استفاده کنم؟
پاسخ: اگر یادگیری تئوری ونظری مانعی ندارد ولی اگر به صورت عملی باشد که موسیقی مناسب مجالس لهو ولعب باشد حرام است .


8

سؤال: آیا خریدن سنتور اشکال دارد؟
پاسخ: از الات مختص لهو ولعب است وحرام است .


9

سؤال: آیا شرکت و نشستن در مجالس عروسى که در آنها موسیقى (ازهر نوع) پخش مى شود ولى در شخص تحریکى ایجاد نمى کند، جایز است؟
پاسخ: اگر موسیقی مناسب مجالس لهو ولعب باشد استماع ان حرام است ونهی از منکر هم در صورت احتمال تاثیر لازم است واگر احتمال تاثیر نباشد به احتیاط واجب اظهار کراهت کند که اگر این امر موجب شود که از مجلس بیرون رود لازم است به احتیاط واجب


10

سؤال: آیا ساز زدن ودست زدن درجشن عبادت کودکان جایزاست ؟
پاسخ: دست زدن اشکال ندارد وساز اگر به کیفیتی نباشد که مناسب مجالس لهو ولعب است حرام نیست .

دسته ها : استقتاء
دوشنبه بیست و چهارم 4 1387
X