سلطان منی ، سلطان منی

     اندر دل و جان ایـــــمان منــی

در من بدمی من زنده شوم

     یک جان چه بود صد جان منی

نان بی تو من را زهر است نه نان

     هم آب مــــنی هــم دان منی

زهر است و مرا پا زهر شود

     قــنـــــد و شـــــکر ارزان منی

باغ و چمن و فردس منی

     ســــرو و سمن خنـــدان منی

هم شاه منی هم ماه منی

     هم لعل منی هــــم کان منی

خاموش شدم ، شرحش تو بگو

     زیرا به ســــخن ، برهان منی


دسته ها :
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
X