صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 573449
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 394
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
این خط رو در اولین خط کد فرم بنویسید-برای مبتدی ها

Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long

طریقه استفاده
Private Sub Form_load()
Dim W, H
W = Screen.Width / 15
H = Screen.Height / 15
StretchBlt hdc, 0, 0, W, H, GetDC(0&), 0, 0, W, H, vbSrcCopy
End Sub

کشیدن یک دایره روی فرم با کد نویسی-نمودار دایره ای-بیضی
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
PI = 3.14159265
For i = 0 To 161 Step 10
Me.Circle (219, 167), i, RGB(0, 0, 0), 360 * (PI / 180), 360 * (PI / 180), 1
Next
End Sub

آنرا به 3 تغییر دهید.داشتم می گفتم پارامتر سوم برای شعاع دایره -اندازه آن-پارامتر چهارمscalmode توضیحات: پارامتر اول ودوم مکان ترسیم دایره اگر دایره در فرم شما رسم نشد خاصیت
برای رنگ پنجم برای نقطعه شروع وششم برای نقطه ی پایان این دو تا برای رسم نمودار دایره ای بکار می روند.پارامتر آخر هم برای رسم بیضی استفاده می شود

چگونه می توان یک مداد درست کرد مانند برنامه نقاشی ویندوز
کد زیر را در MouseMove بنویسید
If Button <> vbright Then Me.PSet (X, Y)

چطور می توان یک قطره چکان درست کرد که روی هر گزینه رفت رنگ پیش فرض رنگ انجا شود
عکس بنویسیدMouseMoveبه فرم اضافه کنید یک عکس داخل کادر عکس قرار دهید و کدزیر را در رویدادPictureویکLabelیک

Label1.BackColor=Picture1.Point(X,Y)

چطور می توان یک عکس را معکوس کرد
منظورت ازمعکوس اگه معکوس خود عکس در طراحی باشه کد زیر جوابش هست

With Picture1
.PaintPicture .Picture, 0, .Height, .Width, -.Height
End With

ولی اگه منظورت معکوس رنگ باشه کد زیر جوابش هست
With Picture1
.PaintPicture .Picture, 0, 0, , , , , , , vbDstInvert
End With

یرای موقعی به کار می رود که از یک اسم زیاداستفاده می کنیم.اسم را جلوی آن مینویسیم وهر وقت یک دات بزنیم قابل استفاده استWithتوضیحات:ِ
پارامتر اول یرای عکسی که میخواهیم از آن برای ترسیم استفاده کنیم.دوم و سوم برای نقطه شروع ترسیم .چهارم و پنجم برای اندازه تصویر ترسیمی.ششموهفتم برای نقطه پایان ترسیم.هشتم ونهم برای اندازه های پایانی ترسیم وپارامتر آخر برای نوع ترسیم

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X