صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 572102
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 394
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
کادر خصوصیات اکثرآ در نوشتن یک کاد آرشیو یا لیست فایل کاربرد دارد که شما روی نام فایل راست کلیک می کنید و این گزینه را معمولآ در انتهای لیست انتخاب می کنید واین کادر ظاهر میشود نوشتن چنین کد هایی باعث حرفه شدن برنامه ی شما می گردد

به ماژولمان کد های زیر را اضافه کنید

'------Typing New data For Propertis File---------------------
Type SHELLEXECUTEINFO
cbSize As Long
fMask As Long
hwnd As Long
lpVerb As String
lpFile As String
lpParameters As String
lpDirectory As String
nShow As Long
hInstApp As Long
lpIDList As Long
lpClass As String
hkeyClass As Long
dwHotKey As Long
hIcon As Long
hProcess As Long
End Type
'---------------Conset For Propertis Dialog-------------------
Public Const SEE_MASK_INVOKEIDLIST = &HC
Public Const SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS = &H40
Public Const SEE_MASK_FLAG_NO_UI = &H400
Public Const ATTR_NORMAL = 0
Public Const ATTR_READONLY = 1
Public Const ATTR_HIDDEN = 2
Public Const ATTR_SYSTEM = 4
Public Const ATTR_VOLUME = 8
Public Const ATTR_DIRECTORY = 16
Public Const ATTR_ARCHIVE = 32
'-----------------------Declareing API------------------------------------------
Declare Function ShellExecuteEX Lib "shell32.dll" Alias _
"ShellExecuteEx" (SEI As SHELLEXECUTEINFO) As Long

'-----------------------------------------------------------------------------------------

Public Function ShowFileProperties(filename As String, OwnerhWnd As Long) As Long
Dim SEI As SHELLEXECUTEINFO
With SEI
.cbSize = Len(SEI)
.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS Or SEE_MASK_INVOKEIDLIST Or SEE_MASK_FLAG_NO_UI
.hwnd = OwnerhWnd
.lpVerb = "properties"
.lpFile = filename
.lpParameters = vbNullChar
.lpDirectory = vbNullChar
.nShow = 0
.hInstApp = 0
.lpIDList = 0
End With
ShellExecuteEX SEI
ShowFileProperties = SEI.hInstApp
End Function

حالا هر فایلی را که می خواهید خصوصییاتش نمایش داد شود به این تابع به صورت زیر ارسال کنید-پاس دهید

ShowFileProperties(FileName,Me.hwn

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X