مــواظـــــب خــــودت بــاش:

اون طور منو نگاه نکن دست توی دست من بذار....برو یه وقت مریض میشی بغضتو رو هی نگه ندار

فدات بشم فدات بشم فدات بشم بذار برو ..... محاله باورش که من دیگه نمیبینم تو رو

صدات میلرزه عشق من اسمم رو هی صدا نکن.....طنابو دور گردنم ب


دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 12 1387
X