دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 26196
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب

پروكتل ناظر به اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل ونقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر1929 د رورشو امضاگرديده است. دولت هاي امضاكننده زير:‌ به منظور اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي كه درتاريخ 12 اكتبر1929 در ورشو به امضا رسيده به شرح زير موافقت نمودند:‌

فصل اول- اصلاحات كنوانسيون

ماده 1

 درماده يك كنوانسيون:

الف) بند2 حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد.

در الحاق اين كنوانسيون منظور از اصلاح « حمل و نقل بين المللي » هرنوع حمل ونقلي است كه در آن مبدأ و مقصد حمل و نقل- بنابر شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد حمل نقل تعيين مي شود- اعم از اينكه انقطاعي درحمل و نقل واقع گردد يا وسيله نقليه تعويض گردد يا نه- در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد در سرزمين يك دولت ديگرتوقفي براي آن پيش بيني شده باشد- هرچند اين دولت جزء متعاهدين معظم نباشد- حمل و نقلي كه مبدأ و مقصد آن در سرزمين يك طرف متعاهد معظم قرار گرفته و براي آن توقفي در سرزمين يك دولت ديگرپيش بيني نشده از لحاظ اين كنوانسيون حمل ونقل بين المللي محسوب نخواهدشد.

ب) بند3 حذف ومتن زيرجايگزين آن مي شود:

3- از لحاظ اين كنوانسيون حمل ونقلي كه به وسيله چند متصدي حمل ونقل هوايي به طور متوالي انجام گيرد چنانچه طرفين متعاهد آن را يك عمل واحد بدانند به منزله حمل ونقل واحد تلقي خواهد شد اعم از اينكه حمل ونقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چندقرارداد اين حمل و نقل به علت اينكه يك يا چند قرارداد بايد تماماً در سرزمين يك دولت واحد انجام گيرد ماهيت بين المللي خود را از دست نخواهد داد.

ماده 2

 در ماده 2 كنوانسيون بند2 حذف متن زيرجايگزين آن مي گردد:

2- اين كنوانسيون شامل حمل مراسلات و بسته هاي پستي نخواهد شد.

ماده 3

 درماده3 كنوانسيون:

بند يك حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد.

1- در مورد حمل مسافر بليطي حاوي نكات زيرتسليم خواهد شد:

الف) ذكر نقاط مبدأ و مقصد

ب) چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد در يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكرحداقل يكي از محل هاي توقف مزبور.

ج) شرحي بدين مضمون كه چنانچه مسافر به قصدكشوري غير ازكشور مبدأ سفر كند يا در چنين كشوري توقف نمايد در آن صورت مسافرت وي مشمول كنوانسيون ورشوخواهد بودكه برطبق آن مسئوليت متصدي حمل ونقل در صورت فوت يا صدمه بدني و نيز در صورت مفقود يا معيوب شدن لوازم شخصي مسافر در اغلب موارد محدود مي باشد.

بند2- حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد:

3- بليط مسافرمدركي است معتبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرايط آن مگرآنكه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن يا گم شدن بليط مسافريا عدم تطبيق آن با مقررات تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه به هرحال مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد نخواهد داشت. معذالك چنانچه مسافري با موافقت متصدي حمل ونقل بدون بليط صادره سوار هواپيما شوديا اينكه بليط داراي اخطارمذكور در قسمت (ج) از بند1 اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل نسبت به استفاده از مقررات ماده 22 محلق نخواهد بود.

ماده 4

 درماده 4 كنوانسيون:

الف) بندهاي 1و2و3 حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد:

1- براي حمل لوازم شخصي ثبت شده يك رسيد لوازم شخصي تسليم خواهد شد كه چنانچه ملحق به بليط مسافركه مشمول مقررات بند يك از ماده 2 مي گرد دنباشد حاوي نكات زيرخواهد بود:

الف) ذكرنقاط مبدأ و مقصد:

ب) چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چندتوقف در سرزمين يك دولت ديگرپيش بيني شده باشد ذكرحداقل يكي توقف هاي مزبور.

ج) شرحي بدين مضمون كه چنانچه مقصد نهايي حمل ونقل كشوري غير از كشور مبدأ باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت حمل و نقل مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه برطبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت گم شدن يا معيوب شدن لوازم شخصي- در اغلب موارد محدود مي باشد.

ب)) بند3 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:

2- رسيد لوازم شخصي مدركي است معتبر دال برثبت لوازم شخصي و شرايط قرارداد حمل و نقل مگر آنكه خلاف آن ثبت شود. همواره نداشتن يا گم شدن رسيد لوازم شخصي يا عدم تطبيق آن با مقررات تأثيري در وجود يا اعتبار قرار دارد حمل و نقل كه به هرحال مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد نخواهد داشت معذالك چنانچه متصدي حمل ونقل عهده دار حفاظت از لوازم شخصي بدون تسليم رسيد مربوط گردد يارسيد مزبورمتضمن اخطار مذكوردر قسمت (ج) ازبند يك اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل محق به استفاده از مقررات بند2 ازماده 22 نخواهدبود مگراينكه رسيد لوازم شخصي به بليط مسافركه با مندرجات قسمت(ج) از بند يك ماده3 منطبق مي باشد ملحق گرديده باشد.

ماده 5

 بند3 ازماده 6 كنوانسيون حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد. 3- متصدي حمل و نقل بايد قبل از بارگيري بار در هواپيما اسناد مربوطه را امضا نمايد.

ماده 6

 ماده8 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:

بارنامه هوايي شامل نكات زيرخواهد بود:

الف) ذكرنقاط مبدأ ومقصد.

ب) چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكرحداقل يكي از توقف هاي مزبور.

ج) شرحي خطاب به فرستنده كال ابه اين مضمون كه چنانچه مقصدنهايي حمل و نقل كشوري غير از كشور مبدأ باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت حمل ونقل مشمول كنوانسيون ورشوخواهد بود كه برطبق آن مسئوليت متصدي حمل ونقل- در صورت گم شدن يا معيوب شدن كالا- در اغلب موارد محدود مي گردد.

ماده 7

 ماده9 كنوانسيون حذف ومتن زيرجايگزين آن مي شود:‌

چنانچه كالا با موافقت متصدي حمل و نقل بدون تنظيم بارنامه هوايي بارگيري شوديا بارنامه مذكورمتضمن شرح مندرج در بند(ج) ازماده 8 نباشد متصدي حمل و نقل ذيحق به استفاده از مقررات بند2 از ماده22 نخواهد بود.

ماده 8

 درماده 1. كنوانسيون بند2 حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد:

2- فرستنده كالامؤظف است تمام خساراتي را كه متصدي حمل ونقل (ياهرشخص ديگري كه متصدي حمل ونقل مسئوليت او را عهده دارشده است) در اثر بي نظمي و نادرستي با نقص اطلاعات واظهارات او متحمل گرديده جبران نمايد.

ماده 9

بندذيل به ماده 15 كنوانسيون اضافه مي گردد:

3- اين كنوانسيون مانع صدور بارنامه هوايي قابل انتقال نخواهد بود.

ماده 1.

 بند2 ازماده20 كنوانسيون حذف مي گردد.

ماده 11

 ماده 22 كنوانسيون حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد:

ماده 11

 1- در مورد حمل مسافر- مسئوليت متصدي حمل و نقل براي دادگاه رسيدگي كننده بر اساس قوانين خود رأ ي به پرداخت خسارت به صورت اقساط بدهدهم ارز مبلغ تقسط شده نبايد از250 هزارفرانك تجاوزنمايد معذالك متصدي حمل و نقل و مسافرمي توانند با انعقاد قرارداد مخصوص توافق نمايند كه ميزان بالاتري براي خسارت منظورگردد.

2- الف) در مورد حمل لوازم شخصي شب شده و كالاٌ امسئوليت متصدي حمل ونقل محدود به مبلغ 250 هزار فرانك براي هركليلوگرم مي باشد مگر اينكه مسافر يا فرستنده كالا هنگام تحويل محموله به متصدي حمل ونقل يك اظهارنامه مخصوص دائر بر ميزان ارزش لوازم شخصي و كالا به هنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و درصورت لزوم مخارج اضافي پرداخته باشد در اين صورت متصدي حمل ونقل مسئول پرداخت مبلغي معادل اظهار شده مي باشد مگراينكه ثابت نمايد مبلغ مذبور ازحق واقعي فرستنده محموله به هنگام تحويل در مقصد بيشتراست.

ب) در صورت فقدان يا معيوب شدن يا تأخير در ارسال قسمتي از لوازم شخصي ثبت شده يا كالا يا هر يك از اشياء محتوي آنها براي تعيين حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل تنها وزن كل محموله يا محموله هاي مربوط در نظرگرفته خواهد شد. معذالك هنگامي كه گم شدن يا معيوب شدن يا تأخير در ارسال قسمتي از كالا يا لوازم شخصي ثبت شده يا هر يك از اشياء محتوي آن ها در ارزش ساير بسته هاي مندرج در همان رسيد يا همان بارنامه هوايي مؤثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت وزن كل اين بسته يا بسته ها ملحوظ خواهد گرديد.

3- در مورد اشيايي كه مسافرشخصاً عهده دارحمل آنها مي گردد مسئوليت متصدي حمل ونقل محدود به پنج هزار فرانك براي هر مسافر مي باشد.

4- ميزان مسئوليت دراين ماده مانع ازآن نخواهد شدكه دادگاه علاوه برخسارت مزبور طبق قوانين خود رأي به پراخت تمام ياقسمتي از هرينه هاي دادگاه و سايرهزينه هاي مربوط به دعوي كه خواهان متحمل گرديده است، بدهد. هرگاه ميزان خسارت تعيين شده از طرف دادگاه (باستثناي هزينه هاي دادگاه و سايرهزبنه هاي مربوط به دعوي) از مبلغي كه متصدي حمل ونقل ظرف مدت 6 ماه از تاريخ وقوع حادثه منجربه خسارت يا قبل از شروع اقدام قانوني(درصورتي كه تاريخ آن مؤخرباشد) كتباً به خواهان پيشنهاد نموده تجاوز ننمايد مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود.

5- مبالغي كه در اين ماده به فرانك ذكر گرديده عبارت است از واحد پولي كه داراي 5/65 ميلي گرم طلابه عيارتهيه هزارم باشد. اين مبالغ ممكن است تا نزديكترين عدد صحيح تبديل به پول ملي گردد. درصورت اقدامات قضايي تبديل اين مبالغ به پول ملي غير از طلا بايد بر اساس ارزش اين پول به طلا در تاريخ صدور رأ ي انجام پذيرد.

ماده12

 در ماده 23 كنوانسيون متن كنوني بعنوان بند محسوب مي گردد و بند ديگري به شرح زير به آن اضافه مي شود:

2- بند يك اين ماده در مورد مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي يا عيب كالاي حمل شده اجرا نخواهد گرديد.

 

ماده 13

 درماده 25 كنوانسيون بندهاي1و2 حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد:

« هرگاه ثابت شود خسارت وارده ناشي ازعمل يا قصورمتصدي حمل ونقل يا مستخدمين و عاملين او بوده و خواه به قصد خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به امكان ايجاد خسارت صورت گرفته ميزان مسئوليت مشروحه در ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اينكه در مورد يا قصور مستخدم يا عامل مذكور ثابت شود وي در حدود وظايف خود عمل مي نموده است. »

ماده 14

 بعدازماده 25 كنوانسيون، ماده زير درج مي گردد:

الف) 1- هرگاه در مورد خسارت مذكور در اين كنوانسيون اقدام قانوني عليه يك مستخدم با عامل متصدي حمل و نقل به عمل آيد چنانچه مستخدم يا عامل نامبرده ثابت نمايد كه در حدود وظايف خود عمل كرده است همان ميزان مسئوليتي به او تعلق خواهد گرفت كه متصدي حمل ونقل مي تواند طبق ماده 22 بدان استناد نمايد.

2- در اين صورت جمع كل مبالغ قابل وصول از متصدي حمل و نقل و مستخدمين و عاملين او از حدود مذكور تجاوز نخواهد كرد.

3- چنانچه ثابت گردد كه خسارت وارده از عمل يا قصور مستخدم يا عامل متصدي حمل و نقل ناشي گرديده و خواه به قصد ايراد خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به امكان ايجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهاي 1و2 اين ماده قابل اجرا نخواهد بود.

ماده 15

 در ماده 26 كنوانسيون بند2 حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد.

2- در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل ونقل نمايد. در صورت تأخير در حمل و نقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد.

ماده 16

 ماده 34 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:

« مقررات مواد3 لغايت 9 مربوط به اسناد حمل ونقل در مورد حمل و نقلي كه در اوضاع فوق العاده و خارج از حدود عمليات عادي بهره برداري يك متصدي حمل و نقل هوايي صورت مي گيرد لازم الاجرا نخواهد بود. »

ماده 17

 بعد از ماده40 كنوانسيون ماده زيردرج مي گردد:

ماده 4. -الف) 1- دربند2 ازماده 37 وبند يك از ماده 40 منظور از اصطلاح

« طرف متعاهد معظم »يعني دولت، و در تمام موارد ديگر منظور از اصطلاح

« طرف متعاهدمعظم» يعني دولتي كه الحاق آن به كنوانسيون از طرف او نگرديده است.

2- از لحاظ اين كنوانسيون منظور از كلمه (سرزمين) فقط سرزمين اصلي يك دولت نبوده بلكه شامل تمام سرزمين هايي است كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن مي باشد.

فصل دوم حدود شمول متن اصلاح شده كنوانسيون

ماده 18- متن كنوانسيون كه به موجب اين پروتكل اصلاح گرديده شامل حمل و نقل بين المللي مصرحه در ماده يك كنوانسيون مي باشد مشروط بر اينكه نقاط مبدأ و مقصد مذكور در آن ماده يا در سرزمين دوطرف متعاهد اين پروتكل قرارگرفته باشد و يا در سرزمين يك طرف متعاهد اين پروتكل واقع شده ولي در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيش بيني شده باشد.

فصل سوم موارد نهايي

ماده19

 كنوانسيون و پروتكل در بين امضا كنندگان اين پروتكل به عنوان سند واحدي تلقي و تفسيرخواهد گرديد و به نام كنوانسيون ورشوكه در1955 در لاهه اصلاح گرديده ناميده خواهدشد.

ماده20

 اين پروتكل تا زماني كه طبق مقررات بند1 از ماده 22 آن ملحق شده اند و يا در كنفرانسي كه اين پروتكل در آن مورد قبول قرار گرفته شركت نموده باشند مفتوح خواهد ماند.

ماده 21

 1- اين پروتكل به تصويب دول امضا كننده خواهد رسيد.

2- تصويب اين پروتكل توسط دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون نيست به منزله الحاق به متن كنوانسيون كه به موجب اين پروتكل اصلاح شده تلقي خواهدگرديد.

3- اسناد تصويب به حكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهدشد.

ماده 22

 1- اين پروتكل هنگامي كه سي دولت امضا كننده آن را تصويب نموده باشند به مرحله اجرا در خواهد آمد (نودروزپس از تاريخ سپرده شدن سي اُمين سند تصويب بين اين دولتها) و براي هر دولت ديگر كه از آن پس آن را تصويب نمايد- نود روز پس ازسپردن سند تصويب به مرحله ي اجرا در خواهد آمد.

2- اين پروتكل به محض اينكه به مرحله اجرا در آيد توسط حكومت جمهوري خلق لهستان در سازمان ملل به ثبت خواهدرسيد.

ماده 23

 1- اين پروتكل پس از اينكه به مرحله اجرا درآمد براي ا لحاق دولي كه آن را امضا نكرده اند مفتوح خواهد ماند.

2- براي دولي كه كنوانسيون را امضا نكرده اند الحاق به اين پروتكل به منزله الحاق به متني از كنوانسيون تلقي خواهد شدكه توسط اين پروتكل اصلاح گرديده است.

3- الحاق با سپردن سندالحاق به حكومت جمهوري خلق لهستان انجام ونود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 24

 1- هر طرف متعاهد اين پروتكل مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان حكومت جمهوري خلق لهستان آن را فسخ نمايد.

2- فسخ 6 ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت جمهوري خلق لهستان نافذ خواهدگرديد.

3- اعلام فسخ كنوانسيون توسط هريك از طرف هاي پروتكل حاضركه برطبق ماده 39 كنوانسيون صورت مي گيرد به هيچ وجه نبايد به عنوان فسخ متني از كنوانسيون كه توسط پروتكل حاضر اصلاح شده تلقي گردد.

ماده 25

 1- باستثناء سرزمين هاي كه در مورد آن ها طبق بند2 اين ماده اطلاعيه صادر گرديده است اين پروتكل شامل تمام سرزمين هايي مي گردد كه دولت طرف متعاهد پروتكل حاضرمسئول روابط خارجي آن ها است.

2- هر دولت مي تواند هنگام سپردن اسناد تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه پذيرش اين پروتكل از طرف آن دولت شامل يك يا چند سرزمين كه وي مسئول روابط خارجي آن ها است نخواهد شد.

3- هر دولت مي تواند بعداً به وسيله ارسال اطلاعيه اي به حكومت جمهوري خلق لهستان پروتكل را در مورد يك يا چند سرزمين كه در مورد آنها طبق بند2 اين ماده اطلاعيه صادر نموده است تسرمي دهد. . اين اعلاميه نود روز پس از دريافت آن توسط حكومت مزبور نافذ خواهد بود.

4- هر دولت طرف متعاهد اين پروتكل مي تواند طبق مفاد بند از ماده 24 بطور جداگانه از طرف هريك يا تمام سرزمين هائي كه مسئول روابط خارجي آنها مي باشد اعلام فسخ نمايد.

ماده 26

 در مورد اين پروتكل هيچ قيد و شرط پذيرفته نيست معهذا ك دولت در موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان حكومت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد كه كنوانسيون اصلاح شده به وسيله اين پروتكل شامل حمل ونقل اشخاص يا كالا و لوازم شخصي كه براي مقامات نظامي دولت مزبور در هواپيمايي مذكور ثبت گرديده و تمام ظرفيت آن توسط و يا براي اين مقامات ذخيره گرديده است انجام مي پذيرد نخواهد شد.

ماده 27

 حكومت جمهوري خلق لهستان بلافاصله يادداشتي حاوي كليه نكات زير به حكومت هايي كليه دول امضاكننده كنوانسيون يا امضاكننده اين پروتكل وتمام دول طرف متعاهد كنوانسيون ياطرف متعاهد اين پروتكل و تمام دول عضو ايكائو و يا سازمان ملل و نيز به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال خواهد داشت:

الف) هريك از امضاهاي اين پروتكل و تاريخ آن.

ب) سپردن هريك ازاسناد تصويب يا الحاق مربوط به اين پروتكل و تاريخ آن.

ج) تاريخي كه اين پروتكل طبق بنديك ماده 2 به مرحله اجرا در مي آيد.

د) وصول هريك از اطلاعيه هاي فسخ و تاريخ آن.

هـ) وصول هراصلاحيه يا اطلاعيه اي كه طبق ماده 25 ارسال گرديده و تاريخ آن.

و) وصول هراصلاحيه اي كه طبق ماده 26 ارسال گرديده و تاريخ آن.

اين پروتكل به تاريخ 28 سپتامبر1955 درسه متن يكسان به زبان هاي انگليس وفرانسه اسپانيولي در لاهه تهيه گرديده ودرصورت وجود اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون به آن زبان تنظيم گرديده حاكم خواهد بود.

اين پروتكل به حكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده20 براي امضا مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آن را به كليه ي دولت هاي امضا كننده كنوانسيون يا اين پروتكل وتمام دول طرف متعاهدكنوانسيون يا اين پروتكل و تمام دول عضو ايكائو و يا اعضاي سازمان ملل متحد و به سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ارسال خواهد داشت.

پروتكل فوق مشتمل بريك مقدمه و27 ماده منعنم به قانون اجازه الحا ق دولت ايران به كنوانسيون 12 اكتبر1929 ورشوو پروتكل 28 سپتامبر1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالافارا و پروتكل و 8 مارس 1971 گواتمالامي باشد
دسته ها :
يکشنبه یازدهم 4 1385
X